Bibliografia

3.9. Bibliografia

Pomiary elektryczne
1) Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa 2009.
2) Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy miernictwa, OWPW, Warszawa 2002.
3) Łasak F.: Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia,
Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2010
4) Marcyniuk A. i inni,: Podstawy miernictwa elektrycznego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5) Orlik W.: Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych dla praktyków, Wydawnictwo
i Handel Książakmi „KaBe”, Krosno 2004.
6) Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa 2002.
7) Tumiński S.: Technika Pomiarowa, WNT, Warszawa 2007.
9) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (tekst jednolity (Dz.U. nr 243.2004.2441).
10) Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386; Dz. U. nr 273 z 2004r.,
poz. 2703; Dz. U. nr 132 z 2005 r., poz.1110;).
11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008r. nr 5, poz.29).
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 nr 3 poz. 13 ).
13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań,
którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami
energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzań wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008r. nr 8, poz. 48).
14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych
jednostek miar (Dz. U. z 2003 nr 103 poz. 954).
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów
legalizacyjnych (Dz. U. z 2005 nr 15 poz. 126).
16) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji
pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2005 nr 69 poz. 615).
17) PN-EN 61557. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciu
przemiennym do 1 kV i stałych do 1,5 kV – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub
monitorowania środków ochronnych.