Bezpieczeństwo elektryczne

      Bezpieczeństwo elektryczne (Safety) – niewystępowanie nieakceptowanego ryzyka przy użytkowaniu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które może wyniknąć
z błędu użytkowania, który może prowadzić do narażenia na bezpośrednie fizyczne zagrożenia. Bezpieczeństwo elektryczne – można zdefiniować jako zespół środków organizacyjnych i technicznych zapewnianych przez projektantów, organizatorów i wykonawców robót przy urządzeniach, instalacjach
i sieciach elektroenergetycznych oraz odbiorców energii elektrycznej, umożliwiających właściwe, zgodne z wymaganiami przepisów i norm, przygotowanie i wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz właściwe i bezpieczne użytkowanie urządzeń
i instalacji, w tym bieżące ujawnienie i likwidowanie występujących zagrożeń elektrycznych.
     Bezpieczeństwo elektryczne – to również zbiory przepisów powszechnie obowiązujących
i zasad wiedzy technicznej określonych w Polskich Normach, a także badania naukowe w technice bezpieczeństwa elektrycznego, obejmujące poszukiwanie rozwiązań ograniczających wypadki przy pracy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego przy budowie i użytkowaniu urządzeń, instalacji i sieci zawarte są w poszczególnych artykułach publikowanych na stronie  www.bezel.com.pl, których  treści dotyczą wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego, z budową
i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, maszyn elektrycznych, urządzeń przeciwwybuchowych, z ochroną przed porażeniem elektrycznym, przepięciami i pożarami, organizacją bezpiecznej pracy oraz kontrolą stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.
     Strona internetowa bezel.com.pl przeznaczona jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych i świadczących usługi na rzecz odbiorców energii elektrycznej, osób zainteresowanych dziedziną elektrotechniki w obszarze bezpieczeństwa elektrycznego, a także do tych, którzy organizują i wykonują prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych, uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni technicznych.