Bezpieczeństwo elektryczne

 Bezpieczeństwo elektryczne – to niewystępowanie nieakceptowanego ryzyka przy użytkowaniu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które może wyniknąć z błędu użytkowania, który może prowadzić do narażenia na bezpośrednie fizyczne zagrożenia.
     Bezpieczeństwo elektryczne w środowisku pracy odnoszące się do obsługi, konserwacji, montażu, remontów i kontroli stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oznacza przede wszystkim ochronę przed:

a) porażeniem prądem elektrycznym,
b) oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
c) odziaływaniem elektryczności statycznej,
d) przepięciami pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego oraz
e) pożarami powodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne.

     Należy podkreślić, że „Bezpieczeństwo elektryczne” to również zbiory przepisów i zasad wiedzy technicznej określonych w Polskich Normach, a także badania naukowe w technice bezpieczeństwa elektrycznego, obejmujące poszukiwanie rozwiązań ograniczających wypadki przy pracy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji   elektroenergetycznych, przedstawiające:

1) naukowe podstawy techniki bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i przepięciami, oddziaływania prądu elektrycznego, pola elektromagnetycznego i elektryczności statycznej na organizmy żywe;
2) techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej;
3) kryteria wymiarowania systemów ochrony, modele zagrożeń oraz metody analizy ryzyka porażenia elektrycznego;
4) niezawodność i skuteczność systemów ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz diagnostyka w technice bezpieczeństwa elektrycznego;
5) organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych, w tym pracy pod napięciem;
6) formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa elektrycznego;
7) sposoby realizacji ochrony przed porażeniem we współczesnych instalacjach elektrycznych;
8) bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach i urządzeniach o przeznaczeniu specjalnym lub stosowanych w salach operacyjnych i procedurach medycznych, przy których przerwa zasilania może być przyczyną zagrożenia życia.

     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego przy budowie i użytkowaniu urządzeń, instalacji i sieci zawarte są w poszczególnych artykułach publikowanych na stronie  www.bezel.com.pl, których  treści dotyczą wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego, z budową i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, maszyn elektrycznych, urządzeń przeciwwybuchowych, z ochroną przed porażeniem elektrycznym, przepięciami i pożarami, organizacją bezpiecznej pracy oraz kontrolą stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.
     Strona internetowa bezel.com.pl przeznaczona jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych i świadczących usługi na rzecz odbiorców energii elektrycznej, osób zainteresowanych dziedziną elektrotechniki w obszarze bezpieczeństwa elektrycznego, a także do tych, którzy organizują i wykonują prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych, uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni technicznych.