Bezpieczeństwo elektryczne

      Bezpieczeństwo elektryczne - to zespół środków organizacyjnych i technicznych zapewnianych przez projektantów, organizatorów i wykonawców robót przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz odbiorców energii elektrycznej, umożliwiających właściwe, zgodne z wymaganiami przepisów i norm, przygotowanie i wykonywanie prac przy urządzeniach iinstalacjach elektroenergetycznych oraz właściwe i bezpieczne użytkowanie urządzeń i instalacji, w tym bieżące ujawnienie i likwidowanie występujących zagrożeń elektrycznych.
      Bezpieczeństwo elektryczne - to również zbiory przepisów powszechnie obowiązujących i zasad wiedzy technicznej określonych w Polskich Normach, a także badania naukowe w technice bezpieczeństwa elektrycznego, obejmujące poszukiwanie rozwiązań ograniczając ych wypadki przy pracy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
      Zawarte w poszczególnych artykułach publikowanych na stronie www.bezel.com.pl treści dotyczą wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego, z budową i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, maszyn elektrycznych, urządzeń przeciwwybuchowych, z ochroną przed porażeniem elektrycznym, przepięciami i pożarami, organizacją bezpiecznej pracy oraz kontrolą stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.
      Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych i świadczących usługi na rzecz odbiorców energii elektrycznej, osób zainteresowanych dziedziną elektrotechniki w obszarze bezpieczeństwa elektrycznego, a także do tych, którzy organizują i wykonują prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, przygotowują się do egzaminów kwalifikacyjnych, uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni technicznych.

Menu serwisu