Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych

      1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych
      Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych odnoszące się do racjonalnego i bezpiecznego prowadzenia eksploatacji, są następujące:
      1) Przy przyjmowaniu do eksploatacji urządzenia energoelektronicznego nowego lub po remoncie należy
          przeprowadzić badania stanu technicznego urządzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi dokumentacji
          techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia;
      2) Po zainstalowaniu u użytkownika urządzenia energoelektronicznego, musi być ono poddane procedurze
          uruchomienia, obejmującej przede wszystkim dopasowanie (dostrojenie) nastaw układu sterowania do
          wymagań stawianych przez odbiornik i środowisko, w którym urządzenie pracuje;
      3) Zainstalowanie i uruchomienie prostych urządzeń małej mocy może być wykonane przez użytkownika
          na podstawie dokumentacji i instrukcji opracowanej przez producenta;
      4) W przypadku urządzeń energoelektronicznych o skomplikowanej strukturze, uruchomienia dokonywać
          powinien głównie personel serwisowy producenta, przy współudziale przedstawicieli użytkownika. Jest to
          szczególnie istotne w przypadku występowania konieczności sprzężenia urządzenia energoelektronicznego
          z systemem sterowania procesu technologicznego, w którym ma pracować przekształtnik;
      5) Dla każdego urządzenia energoelektronicznego powinna być prowadzona dokumentacja techniczno -
          eksploatacyjna, w skład której wchodzą:
          a) projekt techniczny wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji,
          b) protokół kwalifikacji pomieszczeń i stref w miejscu instalowania przekształtnika do właściwej
              kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem,
          c) dokumentacja fabryczna dostarczona przez wytwórcę urządzenia energoelektronicznego obejmująca:
              świadectwa, karty gwarancyjne, DTR, instrukcje obsługi, opisy techniczne itp.,
          d) dokumentacja eksploatacyjna obejmująca:
              - protokół przyjęcia urządzenia energoelektronicznego do eksploatacji, w tym protokoły
                przeprowadzonych badań rozruchu i ruchu próbnego,
              - instrukcję ruchu i eksploatacji,
              - dziennik (książkę) pracy urządzenia,
              - protokoły badań i pomiarów okresowych;
      6) Eksploatację urządzenia energoelektronicznego należy prowadzić zgodnie z postanowieniami.
          instrukcji ruchu i eksploatacji, która powinna podawać:
          a) charakterystykę techniczną urządzenia energoelektronicznego,
          b) charakterystykę sieci zasilającej i odbiornika,
          c) kolejność czynności przy załączaniu i wyłączaniu urządzenia,
          d) zasady postępowania obsługi w przypadku występowania awarii w układzie energetycznym
             lub w układzie sterowania,
          e) zakres i terminy przeprowadzania oględzin i przeglądów, prób i pomiarów,
          f) wymagania odnośnie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
          g) wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją,
          h) wymagania dotyczące bhp;
      7) Podczas normalnej eksploatacji obsługa urządzenia energoelektronicznego polega na wykonywaniu takich
          czynności, jak: załączanie i wyłączanie, zmiana nastaw parametrów wyjściowych, przegląd
          podzespołów bez ich demontażu;
      8) W czasie pracy urządzenia energoelektronicznego nie wolno demontować ani wymieniać
          jakichkolwiek osłon;
      9) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych należy wyłączać urządzenie w taki sposób,
          aby uzyskać widoczną przerwę izolacyjną pomiędzy przekształtnikiem a linią zasilającą.
          Przerwę taką stanowi:
          a) widoczne otwarcie zestyków odłącznika,
          b) wyjęcie wkładek bezpiecznikowych,
          c) zdemontowanie części obwodu zasilania;
      10) Jeżeli w czasie wykonywania napraw część z obwodów została przestawiona pod napięciem,
            muszą one być wyraźnie wydzielone, osłonięte i tak oznakowane, aby osoby wykonujące
            czynności serwisowe wewnątrz przekształtników nie uległy porażeniu.

      2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych
      W trakcie eksploatacji stan techniczny urządzeń energoelektronicznych ocenia się na podstawie przeprowadzonych oględzin i przeglądów.
      Oględziny urządzeń energoelektronicznych należy przeprowadzać w terminach określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
      Oględziny urządzeń energoelektronicznych obejmują sprawdzenie:
      a) stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
      b) stanu części energetycznych przekształtnika oraz urządzeń układu sterowania,
      c) stanu obwodów sygnalizacji stanów awaryjnych,
      d) działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
      e) stanu wentylatorów i filtrów powietrza,
      f) stanu ochrony przeciwporażeniowej,
      g) stanu połączeń i zamocowań elementów półprzewodnikowych.

      Przeglądy urządzeń energoelektronicznych należy przeprowadzać w czasie ich planowego postoju w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata. W odniesieniu do urządzeń zabudowanych na stałe w urządzenia technologiczne, przeglądy należy przeprowadzać w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów tych urządzeń.

      Przeglądy urządzeń energoelektronicznych powinny obejmować w szczególności:
      a) oględziny w zakresie podanym wyżej,
      b) pomiary i próby eksploatacyjne w zakresie określonym w instrukcji eksploatacyjnej,
      c) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów układu,
      d) sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych zapewniających
          bezpieczeństwo pracy,
      e) niezbędną konserwację i naprawy,
      f) czyszczenie kratek wentylacyjnych i odstępów izolacyjnych urządzenia przekształtnikowego z kurzu i pyłu.
      Na podstawie oceny stanu technicznego urządzenia energoelektronicznego podejmuje się decyzję o ewentualnym przekazaniu urządzenia do remontu lub wymiany urządzenia.

      3. Postępowanie w przypadku awarii i zakłóceń
      Zaleca się stosować następujące postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zakłóceń w pracy urządzeń energoelektronicznych. W przypadku podejrzenia co do wystąpienia uszkodzenia urządzenia energoelektronicznego, nie wolno utrzymywać tego urządzenia w pracy, bez dokładnego wyjaśnienia przyczyn i usunięcia objawów.

      Wyjaśnienie przyczyn polega na dokonaniu badań, które powinny obejmować:
      a) oględziny zewnętrzne,
      b) pomiary rezystancji,
      c) badania elementów przekształtnika i obwodu sterowania,
      d) sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeń,
      e) analizę stanu sygnalizacji i diagnostyki urządzenia,
      f) analizę warunków pracy urządzenia,
      g) sprawdzenie nastaw zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciwprzepięciowych.
      Skuteczność i szybkość wykrycia rodzaju i przyczyny uszkodzenia zależy od kwalifikacji służb naprawczych użytkownika i służb serwisowych producenta urządzenia energoelektronicznego.
      Użytkownik lub personel serwisowy producenta powinien dysponować w miarę pełnym zestawem podzespołów półprzewodnikowych zastępczych, gdyż umożliwia to szybką wymianę podzespołu uszkodzonego, a więc skraca czas przerwy w pracy układu przekształtnikowego.

     4. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych
      Szczegółowy zakres badań i pomiarów eksploatacyjnych zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji producenta powinna określać instrukcja ruchu i eksploatacji urządzenia energoelektronicznego.
      Badania te obejmują co najmniej trzy rodzaje pomiarów:
      1) pomiary stanu izolacji urządzenia,
      2) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
      3) pomiary parametrów elementów i układów półprzewodnikowych.

      W trakcie przeprowadzania badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych należy pamiętać o tym, że zawierają one podzespoły energetyczne i elektroniczne na różne napięcia znamionowe. Z tego względu należy dobrać odpowiednio napięcie probiercze, a przy pomiarach rezystancji izolacji, półprzewodnikowe elementy mocy zewrzeć za pomocą dodatkowych połączeń, natomiast obwody związane z podzespołami elektronicznymi odłączyć od podzespołów energetycznych.

▲ do góry

Menu serwisu