13.8 LITERATURA

      3.1 System elektroenergetyczny
      1. Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1986
      2. Cegielski M.: Sieci i systemy elektroenergetyczne: PWN, Warszawa 1979 Wrocław
      3. Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. Wrocław – Warszawa, WNT 1999.
      4. Janiczek R.: Eksploatacja elektrowni parowych. Wyd. 2, Warszawa, WNT 1992.
      5. Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej,
          Lublin 2004
      6. Kujszczyk i inni: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WNT, Warszawa 1997
      7. Latek W.: Turbogeneratory. WNT. Warszawa 1973.
      8. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. Wyd. 3, Warszawa, WNT 1997.
      9. Machowski j. Regulacja I stabilność system elektroenergetycznego. OWPW, Warszawa 2007
     10. Machowski J., Bernas S.: Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego. WNT. Warszawa 1989.
     11. Obaleński W., Wrona J.: Regulacja wtórnej mocy i częstotliwości w nowych warunkach pracy KSE. Energetyka 1996.
     12. Pawlik M., Skierski J.: Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni. Warszawa, WNT 1986.
     13. Popczyk J.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1984
     14. Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2005
     15. Poradnik Inżyniera elektryka , Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 2005
     16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
          systemu elektroenergetycznego.
     17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.2012.1059]
     18. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik Projektanta Elektryka. Wydanie IV. Warszawa 2010,
     19. Zydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. WNT. Warszawa 1987.

      3.2 Kompensacja mocy biernej
      1. Elektroenergetyczne układy przesyłowe, Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1997
      2. Matyjasek K.: „Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne układów kompensacji mocy biernej”, WE nr 3/1999
      3. Matyjasek K.: „Wybrane problemy kompensacji mocy biernej w przemysłowych sieciach średnich napięć”,
          Damaszek 2002
      4. Matyjasek K., Wasilewski G.: „Podstawowe zagadnienia z zakresu kompensacji mocy biernej”.
      5. Matyjasek Ł.: „Kondensatory energetyczne niskich napięć”.
      6. Machowski J., Elastyczne systemy przesyłowe – FACTS, Przegląd Elektrotechniczny 7/2002.
      7. Nowak p.: „Kompensacja mocy biernej w sieciach nn”
      8. Strzelecki R., Supronowicz H.: „Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego.
      9. Strojny J. : Kondensatory w sieci zakładu przemysłowego, WNT, Warszawa 1976
     10. Szostek T., Kurpanik B.: Wytyczne projektowania optymalnej kompensacji mocy biernej w systemie
          elektroenergetycznym. ZPBE Energopomiar. Nr ewid. 1536, Gliwice 1983.

      3.3 Sieci elektroenergetyczne
      1. Arciszewski J., Komorowska I.: Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze.
          Poznań PTRiREE 1999.
      2. Bełdowski T., Markiewicz H.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. 3. Warszawa, WNT 1995.
      3. Bełdowski T., Pawuła Z.: Rozdzielnice osłonięte z izolacją gazową SF6. Przegląd elektrotechniczny.1989,Nr 2
      4. Bujko J., Hejnowicz G.: Projektowanie przemysłowych stacji elektroenergetycznych. Wyd. P. Wr. , Wrocław, 1989.
      5. Długosz B., Wojciechowska.: Wytyczne technologii budowy linii kablowych średniego napięcia. Elektromontaż 1997.
      6. Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Praca zbiorowa. Wyd. 2. Warszawa, PWN 1994.
      7. Elektroenergetyczne układy przemysłowe. Praca zbiorowa pod redakcją S. Kujszczyka. WNT. Warszawa, 1997.
      8. Grad J., Kotlarski W.: Aparaty i urządzenia elektryczne. WSiP, Warszawa 1991.
      9. Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej 2004.
     10. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT. Warszawa 2003.
     11. Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1984.
     12. Kinsner K., Serwin A., Sobierajski M., Wilczyński A.: Sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Politechniki
          Wrocławskiej, Wrocław 1993.
     13. Kinsner K.: Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne. Warszawa, WNT 1984.
     15. Kochel M., Niestępski S.: Sieci i urządzenia przemysłowe. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1995.
     16. Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa, 1997.
     17. Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. PWN, Warszawa, 2004.
     18. Kotlarski W.: Sieci elektroenergetyczne. WSiP. Warszawa 1979.
     19. Laskowski J.: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego. COSIW SEP, Warszawa 2004.
     20. Markiewicz H. : Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 2001.
     21. Markiewicz H., Wołkowiński K.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1985.
     22. Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1996.
     23. Matla R.: Gospodarka elektroenergetyczna. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1988.
     24. Marzecki J.: Terenowe sieci elektroenergetyczne. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007.
     25. Niebrzydowski J.: Sieci elektroenergetyczne, Politechnika Białostocka, 2000.
     26. Nartowski Z.: Stacje elektroenergetyczne 110-750 kV. WNT. Warszawa 1994.
     27. Popczyk J., Żmuda K.: Sieci elektroenergetyczne, WPŚ, Gliwice 1991.
     28. Poradnik Inżyniera Elektryka. Tom 1. Warszawa, WNT 1999. Tom 2. Warszawa, WNT 2007. Tom 3. WNT.
          Warszawa 2005
     29. Szczerski R.: Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. WNT.
          Warszawa 1990.
     30. Wasiluk W., Sutkowski T.: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych. Warszawa,
          Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1989.
     31. Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii
          kablowych SN. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2009.
     32. Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wydanie II. Warszawa,
          Dom Wydawniczy Medium 2011.

      3.4 Transformatory
      1. Goźlińska E. Maszyny elektryczne. WSiP S.A. Warszawa 2007.
      2. Jezierski E.: Transformatory. WNT. Warszawa 1983.
      3. Kuśmierek Z., Współczynnik obciążenia transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe i jego pomiar.
          Przegląd Elektrotechniczny, 2004, nr 6, s. 636–638.
      4. Matulewicz W.: Maszyny elektryczne. Podstawy. Wydawnictwo PG 2003.
      5. Manitius Z.: Transformatory (skrypt). Wyd. Pol. Gd., Gdańsk 1977.
      6. Manitius Z.: Maszyny elektryczne. Cz. I. Wyd. Pol. Gd. Gdańsk 1982.
      7. Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. Wyd. 7. WNT, W-wa 1992.
      8. Ronkowski M.: Maszyny elektryczne. Szkice do wykładów. PG 2011/2012.
      9. Roszczyk S.: Teoria maszyn elektrycznych. WNT, W-wa 1979.
     10. PN-EN 60076-1:2002 Transformatory. Wymagania ogólne.
     11. PN-E-81003:1996 Transformatory. Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, rozmieszczenie zacisków.

      3.5 Sieci oświetleniowe
      1. Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe. Politechnika Łódzka. 1997.
      2. Herlender K., Cadler E.: Wpływ sposobu zasilania nowoczesnych układów oświetleniowych na jakość energii
          elektrycznej. Wiadomości Elektrotechniczne, 2006, nr 3, s. 30–32.
      3. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2012.
      4. Musiał E., Przegląd elektrycznych źródeł światła. Główne właściwości i tendencje rozwojowe. INPE Informacje
          o Normach i Przepisach Elektrycznych, Miesięcznik SEP, 2006, nr 79, s. 3–66.
      5. Niestępski S.: Instalacje elektryczne – budowa, projektowanie i eksploatacje . Oficyna Wydawnicza Politechniki
          Warszawskiej, Warszawa 2011.
      6. Różowicz A., Systemy świetlne jako źródło zakłóceń. Przegląd Elektrotechniczny, 2003, nr 4, s. 296–299.
      7. Różowicz A., Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości.
          Wiadomości Elektrotechniczne, 2004, nr 11, s. 15–18.
      8. Rydzewski Z., Nowosielski J., Specyficzne cechy świetlówek jako odbiorników sieci trójfazowej niskiego napięcia.
          Przegląd Elektrotechniczny, 1973, nr 7, s. 331–335.
      9. Technika świetlna. Poradnik-informator. Warszawa 2013.

      3.6 Urządzenia zasilania dodatkowego
      1. Sutkowski T.: Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną. Urządzenia i układy. Warszawa,
          COSIW SEP 2007.
      2. Wiatr J.: Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych. Warszawa,
          Dom Wydawniczy Medium 2007.
      3. Wiatr J., Miegoń M.: Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego. Warszawa,
          Dom Wydawniczy Medium 2008.
      4. Strzeżysz Z., Wiatr J.: Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach budowlanych zasilanych z agregatów prądotwórczych
          – cz. 1., „elektro.info” nr 4/2004.
      5. Wiatr J.: Wymagania dotyczące instalowania agregatów prądotwórczych do rezerwowego zasilania obiektów budowlanych,
          „elektro.info” nr 6/2004.
      6. Twarowski J.: Układy zasilania rezerwowego, „elektro.info” nr 6/2004.
      7. Wojda T.: Technologie UPS – uporządkowana kwalifikacja, elektro.info nr 6/2004.
      8. Wiatr J.: Instrukcja współpracy zespołu spalinowo-elektrycznego z siecią elektroenergetyki zawodowej,
          elektro.info nr 1-2/2004.
      9. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik Projektanta Elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności
          publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energie elektryczną. Wydanie IV. Warszawa,
          Dom Wydawniczy Medium 2010.
      Źródła opracowań publikowanych na stronie www.bezel.com.pl artykułów, poza wymienionymi wyżej, stanowią: przepisy, Polskie Normy i normy SEP wymienione w poszczególnych artykułach oraz przepisy i normy wyszczególnione w kategorii „PRZEPISY”.