Zakresy napięć Drukuj Email
sobota, 06 października 2012 21:42

3.6 Rodzaje i zakresy napięć

      3.6.1 W ochronie przeciwporażeniowej wyróżnia się następujące rodzaje napięć:
      1) Napięcie robocze (fazowe) - jest to napięcie między częściami czynnymi obwodu elektrycznego a ziemią.
         Napięcie to może utrzymywać się stale lub dorywczo i jest zbliżone swą wartością do napięcia znamionowego.
      2) Napięcie nominalne - wartość napięcia określająca i identyfikująca sieć elektroenergetyczną, do której
          odniesione są pewne parametry charakteryzujące jej pracę. Napięcie nominalne określa się w miejscu
          dostarczania energii elektrycznej.
      3) Napięcie znamionowe - jest to napięcie, na które urządzenia lub instalacje zostały zaprojektowane i zbudowane.
      4) Napięcie zasilające Un - wartość skuteczna napięcia w określonej chwili w złączu sieci elektroenergetycznej,
          mierzona przez określony czas.
      5) Napięcie dotykowe - jest to napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi w przypadku
          uszkodzenia izolacji. Wartość napięcia dotykowego zależy od napięcia roboczego oraz od rezystancji między
          częścią przewodzącą dostępną urządzenia a ziemią.
      6) Napięcie dotykowe spodziewane - jest to najwyższe napięcie dotykowe między jednocześnie dostępnymi
          częściami przewodzącymi , które może wystąpić w urządzeniach lub instalacji elektrycznej w przypadku
          uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji w miejscu zwarcia jest pomijalna, kiedy części te nie są
          dotykane przez człowieka lub zwierzę.
      7) Napięcie dotykowe rażeniowe - jest to spadek napięcia na ciele ludzkim podczas przepływu prądu
          rażeniowego.
      8) Napięcie krokowe - jest to napięcie, występujące między dwoma punktami na powierzchni gruntu lub
          stanowiska, odległymi od siebie o 1 m, co jest przyjmowane jako długość kroku człowieka.
      9) Napięcie dotykowe dopuszczalne (UL) - jest to największa wartość napięcia dotykowego, które może
          się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach. Jako wartości napięć dopuszczalnych przyjęto
          wartości napięć dotykowych, dla których dopuszczalny czas wyłączenia wynosi 5 s.

      3.6.2 Zakresy napięć prądu przemiennego i stałego stosowane w elektroenergetyce

Tablica 5 Zakresy napięciowe prądu przemiennego i stałego

      Schemat podziału wyżej wymienionych napięć jest następujący:
      a) napięcia zakresu I:
          - bardzo niskie napięcie SELV,
          - bardzo niskie napięcie PELV,
          - bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV,
      b) napięcia zakresu II:
          - napięcie w układzie sieci TN,
          - napięcie w układzie sieci TT,
          - napięcie w układzie sieci IT,
           - napięcie separowane.

      3.6.2 Nazewnictwo napięć stosowanych w elektroenergetyce
      a) niskie napięcie         (n/n)   - napięcia o wartości nie przekraczającej 1kV.
      b) wysokie napięcie     (WN)  - napięcia o wartości przekraczającej 1 kV, które dzieli się na:
         - średnie napięcie      (SN)  - napięcia o wartości nie przekraczającej 100 kV,
         - najwyższe napięcie (NN)  - napięcia o wartości przekraczającej 100 kV.

      Nazewnictwem napięć stosowanych w elektroenergetyce zajmuje się PN-E-50601:1992 Słownik terminologiczny elektryki -- Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej -- Pojęcia ogólne.

Poprawiony: sobota, 11 stycznia 2014 17:29