Bibliografia

1. System elektroenergetyczny
1.1. System elektroenergetyczny
1) Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1986.
2) Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, WNT, Wrocław – Warszawa1999.
3) Janiczek R.: Eksploatacja elektrowni parowych, Wyd. 2, WNT, Warszawa 1992.
4) Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
5) Kujszczyk i inni: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WNT, Warszawa 1997.
6) Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, Wyd. 3, WNT Warszawa1997.
7) Machowski j.: Regulacja I stabilność system elektroenergetycznego, OWPW, Warszawa 2007.
8) Machowski J., Bernas S.: Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego, WNT, Warszawa 1989.
9) Obaleński W., Wrona J.: Regulacja wtórnej mocy i częstotliwości w nowych warunkach pracy KSE, „Energetyka”, nr 6, 1996.
10) Pawlik M., Skierski J.: Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni, WNT, Warszawa 1986.
11) Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych, OWPW, Warszawa 2005.
12) Popczyk J.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1984.
13) Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik Projektanta Elektryka. Wydanie IV, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2010.
14) Zydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1987.

1.2. Kompensacja mocy biernej
1) Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1996.
2) Matyjasek K.: Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne układów kompensacji mocy biernej, ”Wiadomości Elektrotechniczne” nr 3, 1999.
3) Szostek T., Kurpanik B.: „Wytyczne projektowania optymalnej kompensacji mocy biernej w systemie elektroenergetycznym”, ZPBE Energopomiar. Nr ewid. 1536, Gliwice 1983.
4) Strojny J. : Kondensatory w sieci zakładu przemysłowego, WNT, Warszawa 1976.
5) Strzelecki R., Supronowicz H.: „Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy”, OWPW, Warszawa 2000.

1.3. Sieci elektroenergetyczne
1) Bełdowski T., Markiewicz H.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne, Wyd. 3, WNT, Warszawa 1995.
2) Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2003.
3) Kinsner K.: Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1984.
4) Kinsner K., Serwin A., Sobierajski M., Wilczyński A.: Sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
5) Kochel M., Niestępski S.: Sieci i urządzenia przemysłowe. OWPW, Warszawa 1995.
6) Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, PWN, Warszawa 2004.
7). Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001.
8) Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne. OWPW, Warszawa 1996.
9) Wasiluk W., Sutkowski T.: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych,
Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.
10) Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009.
11) Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wydanie II, Dom Wydawniczy Medium, 2011.

1.4. Transformatory
1) Goźlińska E.: Maszyny elektryczne, WSiP S.A., Warszawa 2007.
2) Jezierski E.: Transformatory, WNT, Warszawa 1983.
3) Kuśmierek Z., Współczynnik obciążenia transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe i jego
pomiar
. „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 6, 2004.
4) Manitius Z.: Maszyny elektryczne. Cz. I. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1982.
5) Matulewicz W.: Maszyny elektryczne. Podstawy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.

1.5. Sieci oświetleniowe
1) Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
2) Herlender K., Cadler E.: Wpływ sposobu zasilania nowoczesnych układów oświetleniowych na jakość energii elektrycznej, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 3, 2006.
3) Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2012.
4) Musiał E.: Przegląd elektrycznych źródeł światła. Główne właściwości i tendencje rozwojowe, biuletyn INPE „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, nr 79, 2006.
5) Niestępski S.: Instalacje elektryczne – budowa, projektowanie i eksploatacje, OWPW, Warszawa 2011.
6) Różowicz A.: Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 11, 2004.
7) Różowicz A.: Systemy świetlne jako źródło zakłóceń, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 4, 2003.

1.6. Urządzenia zasilania dodatkowego
1) Strzeżysz Z., Wiatr J.: Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach budowlanych zasilanych z agregatów prądotwórczych – cz. 1, „elektro.info”, nr 4, 2004.
2) Sutkowski T.: Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną. Urządzenia i układy, Wydawnictwo COSIW SEP, Warszawa 2007.
3) Twarowski J.: Układy zasilania rezerwowego, „elektro.info”, nr 6, 2004.
4) Wiatr J.: Instrukcja współpracy zespołu spalinowo-elektrycznego z siecią elektroenergetyki zawodowej, „elektro.info”, nr 1, 2004.
5) Wiatr J., Miegoń M.: Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008.
6) Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik Projektanta Elektryka, Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energie elektryczną, Wydanie IV, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa, 2010.
7) Wiatr J.: Wymagania dotyczące instalowania agregatów prądotwórczych do rezerwowego zasilania obiektów budowlanych, „elektro.info”, nr 6, 2004.
8) Wiatr J.: Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2007.
9) Wojda T.: Technologie UPS – uporządkowana kwalifikacja, „elektro.info”, nr 6, 2004.