Bibliografia

Bezpieczeństwo pracy
1) Kania J., Metody ergonomiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1980.
2) Koradecka D. (red.), Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Ergonomia – pojęcia podstawowe, Tom 1-8, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2000.
3) Ługowski G.: Wytyczne opracowania szczegółowych instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz obiektów elektroenergetycznych. Wydawnictwo SEP COSIW, Warszawa 2000.
4) Ługowski G.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Wydawnictwo COSiW – SEP, Warszawa 2000.
5) Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Zarządzanie ryzykiem zawodowym., Tarnobus Sp. z o.o., Tarnobrzeg 2001.
6) Uczciwek T.: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w elektroenergetyce.
Wydawnictwo SEP COSiW, Warszawa 1998.
7) Ustawa z dnia 17 czerwca 2014 r. Kodeks pracy [Dz.U.2014,1502].
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U.2013.492].
9) Polska Norma PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
10) Polska Norma PN-N-18002:2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
11) Polska Norma PN-N-18004:2001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.