Organizacja bezpiecznej pracy

Spis treści

1. Wiadomości ogólne

     Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [D.U. 2018 r. poz. 917] pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
     Praca przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych wymaga szczególnej uwagi i ostrożności oraz znajomości występujących zagrożeń.
     Bezpieczne wykonanie pracy zależy przede wszystkim od gruntownej znajomości budowy i zasad działania urządzeń i instalacji elektrycznych, wykonywania we właściwej kolejności czynności eksploatacyjnych oraz ścisłego przestrzegania zasad organizacji pracy i wymagań ustalonych w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.
     Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.
     W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

     W następujących przepisach prawnych określono ogólne wymagania dotyczące urządzeń i instalacji elektrycznych:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. nr. poz. 3448, zm. Dz.U.2018 poz.755];
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, am. Dz.U.2018 poz. 1669];
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [Dz.U.10.138.935][
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2017.1942];
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [ Dz.U. 2013, poz. 492],
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04. 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz. 828],
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego [Dz.U.2016 poz. 806].

     Zasady wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinny być określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji oraz Instrukcjach bezpiecznej pracy.

▲ do góry

2. Wymagania przepisów o organizacji bezpiecznej pracy

2.1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
     Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii, przy zachowaniu:

1) niezawodności współdziałania z siecią;
2) bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska;
3) zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej i ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, a także Polskich Norm jako zasad wiedzy technicznej oraz innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii elektrycznej i rodzaju stosowanego paliwa.(…)

2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
     Zgodnie z ustawą obiekt budowlany, a więc linie, stacje, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych, zapewniając m.in. bezpieczeństwo użytkowania, a w szczególności:

1) spełnienia podstawowych wymagań dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;

2) warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

     Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.(…)

▲ do góry

3. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych określa wymagania dotyczące organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

3.1. Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji, zawierającymi w szczególności:

1) charakterystykę urządzeń energetycznych;
2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;
9) organizację prac eksploatacyjnych;
10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.(…)

3.2. Obowiązki prowadzącego eksploatację
     Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych, w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, może organizować „prowadzący eksploatację”, np. jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. [Dz.U.03.89.828].
     Prowadzący eksploatację może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z:

1) wydawaniem poleceń na pracę,
2) przygotowaniem miejsca pracy,
3) dopuszczeniem do prac,
2) koordynacją prac,.

     Prowadzący eksploatację prowadzi wykaz osób upoważnionych zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
2) zakres upoważnienia,
3) określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone.(…)

     Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych:
     Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i odpowiednio oznakowane.
     Zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
     Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
     Prace eksploatacyjne wewnątrz urządzeń energetycznych należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla prac w zbiornikach, kanałach, urządzeniach technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, określonymi w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.
(…)

3.3. Wykonywanie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
     Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

1) pod napięciem,
2) w pobliżu napięcia,
3) przy wyłączonym napięciu (prace wykonywane przy całkowicie wyłączonym napięciu stanowią najpewniejszą formę organizacji prac, zapewniającą osobom zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych pełne bezpieczeństwo).(…)

     Podczas przygotowywania miejsc pracy, a także przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, należy przestrzegać określonych minimalnych odstępów w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczających zewnętrzne granice strefy prac (Tablica 1).

Tablica 1. Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych
urządzeń i instalacji elektrycznych znajdujących się pod napięciem

     Wymienione w tablicy 1 wartości określające minimalne odstępy nie mają zastosowania do prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnej i kolejowej sieci trakcyjnej, pracujących w systemie zasilania o napięciu 3 kV prądu stałego.
     Przy wykonywaniu prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego, prowadzący eksploatację powinien określić warunki prowadzenia tych prac, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa.
     Prace pod napięciem lub w pobliżu napięcia mogą być wykonywane po opracowaniu i udostępnie-niu osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac.

3.4. Prace eksploatacyjne wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego
     Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego zalicza się prace:(…)

a) wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;(…)
b) przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;(…)
c) konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej znajdującej się pod napięciem;
d) przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami trakcji elektrycznej;
e) na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;
f) przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem.(…)

3.5. Polecenie pisemne wykonania pracy
     Polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego upoważnione.
     Polecenie pisemne wykonania pracy powinno zawierać:

1) numer polecenia;
2) określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
3) określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac;
5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

     Prowadzący eksploatację może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym.
     Polecenie pisemne należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia pracy.
     Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala prowadzący eksploatację.
     Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego, przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.
     Szczegółowy wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzają-cych możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego powinien być ustalony i na bieżąco aktualizowany.

     Bez polecenia jest dozwolone:

1) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego;
2) zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem;
3) prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji.

3.6. Przygotowanie miejsca pracy
     Prace związane z przygotowaniem miejsca pracy należy prowadzić na wyłączonych spod napięcia urządzeniach i instalacjach elektrycznych w sposób uniemożliwiający ponowne pojawienie się napięcia.
.     Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać następujące czynności związane z przygotowaniem miejsca pracy:

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia;
2) oznaczyć miejsce wyłączenia;
3) sprawdzić brak napięcia na wyłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych;
4) uziemić wyłączone spod napięcia urządzenia i instalacje elektryczne;
5) wygrodzić i oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

     Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami, natomiast co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca wykonywania pracy.
     Jeżeli wymagane usytuowanie uziemień nie jest możliwe, to należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie prac.
     Jeżeli wymagane usytuowanie uziemień nie jest możliwe , to należy zastosować inne środki tech-niczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie prac.
     Urządzenia elektroenergetyczne lub ich części pozostające pod napięciem, znajdujące się w pobliżu miejsca pracy, należy wygrodzić oraz zaopatrzyć w tablice ostrzegawcze, przy zachowaniu odległości podanych w tablicy 1.
     Sprzęt służący do osłaniania części urządzeń pozostających pod napięciem powinien mieć wy-trzymałość elektryczną i mechaniczną, odpowiadającą warunkom w miejscu jego użycia.
     Przegrody mechaniczne z materiałów izolacyjnych, służące do zakładania między styki otwartych odłączników w rozdzielniach wnętrzowych do 20 kV, powinny być zakładane za pomocą odpowiednich uchwytów na drążkach lub kleszczach izolacyjnych. W innych przypadkach urządzenie należy wyłączyć spod napięcia i uziemić na czas zakładania przegrody.

3.6.1. Organizacja prac wykonywanych na polecenie pisemne
     Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r, właściwa organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych na polecenie pisemne, uwzględniająca wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacyjnych, polega w szczególności na:

1) skoordynowaniu wykonania prac z ruchem urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności:

a) określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac,
b) wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy,
c) ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac,
d) wydanie zezwolenia na uruchomienie urządzeń energetycznych, przy których była wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem były one wyłączone z ruchu;

2) przygotowaniu i przekazaniu strefy pracy, obejmującym w szczególności:

a) uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych,
b) wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie,
c) zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach oraz sprawdzenie, czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: napięcie, ciśnienie, woda, gaz, temperatura,
d) oznaczenie strefy pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa,- poinformowanie kierującego zespołem o zagrożeniach występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,
e) dopuszczenie do pracy;

3) rozpoczęciu i wykonaniu pracy, obejmującym w szczególności:

a) dobór osób do wykonania poleconej pracy,
b) sprawdzenie przez kierującego zespołem przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli została przygotowana właściwie,
c) zaznajomienie członków zespołu z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bez-pośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
d) egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu,
e) zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny;

4) zakończeniu pracy i likwidacji strefy pracy, obejmującym w szczególności:

a) sprawdzenie czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia usunięte ze strefy pracy,
b) opuszczenie strefy pracy przez zespół,
c) usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub używanych przy wykonywaniu pracy,
d) poinformowanie o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu;

5) rejestrowaniu, w formie określonej przez prowadzącego eksploatacje, ustaleń z pkt 1-4;
6) ustaleniu zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji. (…)

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności:

1) charakterystykę urządzeń energetycznych;
2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;
9) organizację prac eksploatacyjnych;
10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.(…)

3.6.2. Obowiązki poleceniodawcy i osób wyznaczonych w poleceniu pisemnym

1) Poleceniodawca w zakresie swoich obowiązków:

a) podejmuje decyzje o konieczności wykonania pracy,
b) określa zakres, rodzaj i termin wykonania pracy,
c) określa miejsca (strefy), w których ma być wykonana praca oraz podstawowe wymagania dotyczące środków i warunków wykonania pracy (zarówno w miejscu pracy, jak i bezpośrednim sąsiedztwie),
d) określa liczbę zespołów pracowników do wykonania pracy oraz liczbę pracowników w poszczególnych zespołach,
e) wyznacza osoby do zorganizowania i kierowania pracami,
f) wystawia polecenia pisemne;

2) Do obowiązków koordynatora wyznaczonego spośród pracowników sprawujących dozór nad ruchem instalacji i urządzeń przy których będzie wykonywana praca należy:

a) ustalenie harmonogramu prac dla wszystkich zespołów realizujących prace i koordynowanie ich wykonania z ruchem urządzeń i instalacji;
b) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace, określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy;
c) ustalenie sposobu łączności i alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii;
d) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenia do pracy i likwidację miejsca pracy;
e) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji, przy których była wykonywana praca.

3) Dopuszczającym jest wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych do wykonania czynności łączeniowych celem przygotowania miejsca pracy.
Do obowiązków dopuszczającego należy

a) przygotowanie miejsca pracy;
b) dopuszczenie do wykonania pracy;
c) sprawdzenie wykonania pracy;
d) zlikwidowanie miejsca pracy;
Dopuszczający powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę do każdej pracy wykonanej na polecenie.

4) Nadzorujący – wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujący wyłącznie czynności nadzoru, także w przypadku, jeżeli pracę wykonywać będą pracownicy nie posiadający świadectwa kwalifikacyjnego.
Do obowiązków nadzorującego należy:

a) prowadzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego;
b) zaznajomienie pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania prac;
c) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca pracy;
d) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy:

5) Kierujący zespołem pracowników, to wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik posiadający wymagane kwalifikacje oraz umiejętności w zakresie wykonywanej pracy, (może to być osoba nie posiadająca kwalifikacji).
Do obowiązków kierującego zespołem pracowników należy:

a) dobór pracowników;
b) sprawdzenie i przyjęcie miejsca pracy od dopuszczającego;
c) zaznajomienie pracowników z przygotowaniem miejsca pracy, występującymi zagrożeniami i metodami wykonania pracy;
d) zapewnienie bezpiecznego wykonania pracy;
e) egzekwowanie stosowania właściwych środków ochrony, narzędzi i sprzętu;
f) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu prac;

6) Obowiązki kierownika robót
Gdy na jednym obiekcie wykonuje prace jednocześnie więcej niż jeden zespół pracowników należy wyznaczyć kierownika robót, jeżeli pracodawca uzna to za konieczne
Do obowiązków kierownika robót należy koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników.

     Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności:

1) rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy określone w poleceniu;
2) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, jeżeli miałoby to pogorszyć poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.

▲ do góry

4. Sprzęt ochronny

     Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu tych urządzeń powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt ochronny, zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwym oddziaływaniem łuku elektrycznego oraz przed urazami mechanicznymi.
     Sprzęt ochronny w zakładzie pracy powinien być użytkowany według następujących zasad:

1) Sprzęt ochronny użytkowany i zapasowy należy przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności;
2) Pracodawca ustala sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego;
3) Bezpośrednio przed każdorazowym użyciem sprzętu należy sprawdzić jego stan techniczny oraz datę ważności badania. Zabronione jest używanie sprzętu niesprawnego bądź uszkodzonego;
4) Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, warunki przechowywania i stosowania sprzętu ochronnego i jego ewidencjonowania;
5) Narzędzia pracy i sprzęt ochronny niesprawne lub takie, które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia;
6) Podczas posługiwania się sprzętem zasadniczym należy zwrócić uwagę na stosowanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz do napięć nie wyższych niż wynika to z oznaczeń podanych na sprzęcie.

     Sprzęt ochronny użytkowany w zakładzie należy:

a) Oznakować przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Na każdym rodzaju sprzętu ochronnego powinny być umieszczone: nazwa producenta, numer ewidencyjny – czytelny, umieszczony w widocznym miejscu, wysokość napięcia, do jakiego dany sprzęt jest przystosowany, data następnej próby okresowej.
b) Przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności. Sprzęt ochronny gumowy powinien być przechowywany w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w stanie nienaprężonym, w miejscach nie narażonych na działanie promieni słonecznych. Sprzęt wykonany z materiałów higroskopijnych (np. z bakelitu lub drewna) należy przechowywać w suchych, zamkniętych pomieszczeniach lub w szczelnych futerałach.
c) Poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach (Tablica 61) lub w dokumentacji producenta.

▲ do góry

4.2. Podział sprzętu ochronnego

     W zależności od przeznaczenia sprzęt ochronny dzieli się na:

1) sprzęt izolujący, który stanowi ochronę przed przepływem przez ciało człowieka prą-du elektrycznego. Do tej grupy sprzętu izolującego zalicza się:

a) drążki izolacyjne (manipulacyjne, pomiarowe i do zakładania uziemiaczy przenośnych),
b) kleszcze i uchwyty izolacyjne do bezpieczników,
c) półbuty, kalosze i rękawice elektroizolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe,
d) narzędzia izolowane,
e) pomosty izolacyjne;

2) sprzęt służący do stwierdzania obecności napięcia: wskaźniki napięcia oraz uzgadniacze faz;
3) sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia: uziemiacze, przenośne i zarzutki;
4) sprzęt zabezpieczający przed działaniem łuku elektrycznego, produktów spalania i przed za-grożeniami mechanicznymi;
5) sprzęt pomocniczy: przenośne ogrodzenia i płyty izolacyjne, barierki i linki, nakładki izolacyjne, tablice ostrzegawcze i siatki ochronne.

4.2.1. Sprzęt izolujący
     1) Sprzęt ochronny izolujący dzieli się na:

a) sprzęt zasadniczy, za pośrednictwem którego można bezpiecznie dotykać części znajdujących się pod napięciem,
b) sprzęt dodatkowy, użyty łącznie ze sprzętem zasadniczym, zwiększa pewność bezpiecznego wykonania pracy (sam nie stanowi zabezpieczenia).

     Podział izolującego sprzętu ochronnego przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Podział sprzętu izolującego

     2) Poszczególne rodzaje sprzętu ochronnego izolującego mogą spełniać przy obsłudze urządzeń i instalacji elektroenergetycznych następujące funkcje:

1) Drążki izolacyjne – w zależności od przeznaczenia mogą być wyposażone w elementy robocze, czyli odpowiednie zaczepy manewrowe przystosowane do obsługi odłączników lub do zakładania uziemiaczy przenośnych;
2) Kleszcze izolacyjne – przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, nakładania i zdejmowania osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 30 kV;
3) Pomosty izolacyjne – stosowane jako dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV;
4) Rękawice elektroizolacyjne – stanowią zasadniczy sprzęt izolacyjny przy urządzeniach o napięciu do 1 kV oraz sprzęt dodatkowy przy urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV;
5) Kalosze elektroizolacyjne – używane jako dodatkowy sprzęt ochronny izolujący od ziemi przy urządzeniach o napięciu nie przekraczającym 1 kV;
6) Półbuty elektroizolacyjne – używane jako dodatkowy sprzęt ochronny izolujący od ziemi, przy urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV;
7) Dywaniki i chodniki gumowe – służą jako dodatkowy sprzęt ochronny, izolujący od ziemi przy urządzeniach elektroenergetycznych o dowolnym napięciu.

     3) Wskaźniki napięcia
     Wyróżnia się następujące Wskaźniki napięcia przeznaczone do sprawdzania obecności (lub braku) napięcia w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych:

a) Neonowe wskaźniki napięcia – od 1 do 750 V,
b) Akustyczne wskaźniki napięcia – od 1 do 400 V,
c) Akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia – od 1 do 750 V,
d) Jednobiegunowe wskaźniki napięcia – do 250 V.
e) Dwubiegunowe wskaźniki na napięcia – 250, 380, 500 i 700 V.

4.2.2. Sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia
     Uziemiacze przenośne służą do ochrony przed pojawieniem się napięcia miejsca pracy na wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych, wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie, przez połączenie ich z uziemieniem.
     Przy nakładaniu uziemiacza przenośnego w pierwszej kolejności przyłącza się końcówkę przewodu uziemiacza przenośnego do uziemienia, a następnie, za pomocą drążka izolacyjnego, zakłada się zaciski na przewody lub szyny urządzenia uziemianego.

     Uziemiacze przenośne do urządzeń stacyjnych i liniowych:

Uziemiacz jednofazowy z zaciskami dla linii napowietrznych 110, 220 i 400kV z przewodami od 240 mm2 do 525 mm2, zakładany przy użyciu drążków izolacyjnych;
Uziemiacz trójfazowy lekki z zaciskami dla stacji transformatorowych i rozdzielni SN do 30kV; zakładany drążkiem izolacyjnym;
Uziemiacz trójfazowy lekki z zaciskami zatrzaskowymi na uchwytach izolacyjnych dla linii napowietrznych i stacji słupowych do 30kV; z przewodami do 120mm2, zakładany drążkiem izolacyjnym;
Uziemiacz lub zwieracz z pięcioma lub sześcioma zaciskami zatrzaskowymi, na uchwytach izolacyjnych, dla linii napowietrznych do 1kV;
Uziemiacz lub zwieracz zatrzaskowy z uchwytem izolacyjnym na napięcie od 1 do 30 kV;
Uziemiacz trójfazowy z zaciskami do podstaw bezpiecznikowych i do rozłączników bezpiecznikowych do 1kV;
Uziemiacz trójfazowy do gniazd bezpiecznikowych 25 A i 63A;
Uziemiacz jednofazowy do gniazd bezpiecznikowych – 25A i 63A;
Zwieracz uniwersalny z zaciskami kleszczowymi do 50mm; zakładany w rękawicach dielektrycznych;
Przedłużacz – łącznik zacisku uziemiającego z systemem uziemiającym; przy uziemianiu linii napowietrznych SN i nn na słupach drewnianych.

4.2.3. Sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczający prace na wysokości
     Zgodnie z PN-EN 361:2005 szelki bezpieczeństwa z tylną klamrą zaczepową i linką asekuracyjną oraz wg PN-EN 355:2005 amortyzator bezpieczeństwa, są podstawowym sprzętem ochrony indywidualnej, zabezpieczającym pracownika przed upadkiem z wysokości,
     Stanowiska pracy na wysokości należy wyposażyć w następujący sprzęt zabezpieczający i pomocniczy:

1) szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości,
2) urządzenia samozaciskowe przesuwne,
3) amortyzatory bezpieczeństwa,
4) urządzenia samohamowne,
5) linki bezpieczeństwa (asekuracyjne),
6) zatrzaśniki rozłączalne i nierozłączalne,
7) urządzenia kotwiące (zaczepowe),
8) szyny asekuracyjne i szynodrabiny,
9) urządzenia do ewakuacji z wysokości,
10) pasy bezpieczeństwa służące do wykonywania pracy,
11) słupołazy,
12) okulary ochronne,
13) maski przeciwgazowe,
14) hełmy ochronne.

     Do sprzętu pomocniczego zalicza się:

1) przegrody i przeszkody,
2) przenośne ogrodzenia,
3) barierki i liny,
4) płyty izolacyjne,
5) siatki ochronne,
6) tablice ostrzegawcze i informacyjne.

▲ do góry

4.3. Zasady użytkowania sprzętu ochronnego
4.3.1. Sprzęt ochronny w pomieszczeniach ruchu elektrycznego

     Rozdzielnice elektryczne wnętrzowe niskiego napięcia i rozdzielnice 15 kV powinny być wyposażone w następujący sprzęt ochronny, zabezpieczający i pomocniczy:

1) W rozdzielnicy niskiego napięcia:

– rękawice dielektryczne – par 3
– kalosze dielektryczne – par 3
– uziemiacze przenośne o przekroju minimum 50 mm kw. – szt. 3
– okulary ochronne – sztuk 3
– linka konopna – mb. 30,
– tablice ostrzegawcze i informacyjne – kpl. 1
– apteczka z typowym zestawem leków – sztuk 1

2) W rozdzielnicy 15 kV:

– drążek izolujący manipulacyjny – szt. 2
– drążek izolujący do zakładania uziemień – szt. 2
– neonowy lub akustyczny wskaźnik napięcia – szt. 2
– uziemiacze przenośne o przekroju minimum 50 mm2. – szt. 3
– cęgi izolacyjne – szt. 1
– pomost izolacyjny- szt. 1
– rękawice elektroizolacyjne – par 3
– półbuty dielektryczne – par 3
– okulary ochronne – sztuk 3
– hełmy ochronne – szt. 3
– linka konopna – mb. 30
– tablice ostrzegawcze i informacyjne – kpl. 1
– apteczka z typowym zestawem leków – sztuk 1

▲ do góry

4.3.2. Sprawdzanie okresowe sprzętu ochronnego

     Niezależnie od obowiązku sprawdzania sprzętu ochronnego przed każdorazowym użyciem, poszczególne rodzaje sprzętu należy poddawać badaniom okresowym – w zakresie i w terminach ustalonym w przedmiotowych normach lub w dokumentacji fabrycznej.
     W przypadku braku wymagań odnośnie badań okresowych, badania takie powinny być wykonywane w zakresie i terminach określonych w szczegółowych instrukcjach bhp. W zakresie badań okresowych sprzętu podstawowe znaczenie ma próba napięciowa. Zasady i warunki przeprowadzania takiej próby określają normy przedmiotowe. Badaniom tym podlega zarówno sprzęt użytkowany, jak i sprzęt zapasowy. Badania sprzętu ochronnego wykonują upoważnione laboratoria.

Tablica 3. Terminy badań sprzętu ochronnego

▲ do góry

4.4. Stosowanie sprzętu ochronnego

4.4.1. Wymagania eksploatacyjne

a) Stan techniczny sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem;
b) Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencjonowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej;
c) Niesprawne narzędzia i sprzęt ochronny oraz takie które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia;
d) Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego;
e) Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane.

     Wymaga się w ramach organizacji pracy, w zależności od rodzaju prac wykonywanych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, gwarantującego zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy:.

– wykonywaniu czynności łączeniowych,
– sprawdzaniu braku napięcia,
– zakładaniu i zdejmowaniu uziemiaczy przenośnych,
– wymianie wkładek bezpiecznikowych,
– uzgadnianiu kolejności faz,
– pomiarach wielkości elektrycznych oraz
– pracach konserwacyjnych i naprawczych.

     Sprzęt ochronny należy każdorazowo przed użyciem obowiązkowo sprawdzić, w szczególności:

– dostosowanie napięcia znamionowego sprzętu do napięcia znamionowego urządzenia,
– aktualność badania okresowego,
– brak uszkodzeń mechanicznych.

4.4.2. Wykonywanie czynności łączeniowych
     Przy wykonywanych czynnościach łączeniowych, zależnie od potrzeb, należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny i pomocniczy, np.

– przy odłącznikach słupowych – półbuty elektroizolacyjne,
– przy nieizolowanych dźwigniach napędów łączników – rękawice elektroizolacyjne,
– przy zagrożeniach mechanicznych – hełmy ochronne oraz
– okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, słupołazy, itp.

     Przy wykonywaniu czynności łączeniowych przy użyciu drążków izolujących niedopuszczalne jest trzymanie drążka poza ogranicznikiem uchwytu.

4.4.3. Sprawdzanie braku napięcia
     Sprzęt ochronny służący do sprawdzenia braku napięcia obejmuje: wskaźniki izolujące niskiego napięcia, wskaźniki drążkowe niskiego i wysokiego napięcia oraz wskaźniki wysokiego napięcia z drążkiem izolacyjnym.
     Wymaga się, aby przy urządzeniach wysokiego napięcia stosowane były akustyczne lub akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia z samokontrolą działania.
     Wskaźniki bez samokontroli mogą być stosowane tylko, gdy istnieje możliwość kontroli ich działania bezpośrednio przed i po użyciu na urządzeniach pod napięciem.
Wskaźniki wysokiego napięcia powinny być mocowane na drążkach izolacyjnych o odpowiednim napięciu znamionowym.
Wskaźników napięcia drążkowych oraz wskaźników napięcia umocowanymi na drążkach nie należy trzymać poza ogranicznikiem uchwytu.
     Sprawdzenie braku napięcia nie może być oparte tylko na podstawie działania wskaźników stałych (np. wskaźników szynowych) lub odczytu przyrządów pomiarowych. Brak napięcia należy sprawdzać we wszystkich fazach, a w liniach do 1 kV również w przewodzie oświetlenia ulicznego.

4.4.4. Zasady zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenośnych i zwieraczy
     Czynności związane z uziemianiem i zwieraniem należy dokonywać bezpośrednio po sprawdzeniu braku napięcia;

a) Przy zakładaniu uziemiacza przenośnego należy w pierwszej kolejności założyć i dokręcić zacisk uziemiający uziemiacza do uziomu (zbrojenia słupa, sondy lub taśmy uziemiającej), a następnie za pomocą drążka izolacyjnego założyć zaciski fazowe na szyny lub przewody. Przy zdejmowaniu uziemiacza przenośnego należy zachować kolejność odwrotną;
b) Przy zakładaniu uziemiaczy w urządzeniach powyżej 1 kV powinno się stosować okulary i hełmy ochronne;
c) Dopuszcza się zakładanie zacisków fazowych na przewody w inny sposób niż za pomocą drążków izolacyjnych, jeśli zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo pracy;
d) Zaciski uziemiaczy i zwieraczy powinny być dostosowane do kształtu i przekroju uziemianych lub zwieranych przewodów;
e) Należy uziemiać wszystkie fazy urządzenia, nawet gdy praca ma być wykonywana tylko na jednym przewodzie;
f) Przy uziemianiu i zwieraniu należy wykorzystywać istniejące naturalne uziomy, uziemienia zbrojenia lub konstrukcji słupów;
g) W razie konieczności stosować sondy uziemiające. Sondę należy wbijać na głębokość 1 m w odległości większej niż 2 m od miejsca pracy;
h) Przed każdorazowym użyciem uziemiaczy, przedłużaczy lub zwieraczy należy dokonać ich oględzin.

Zabrania się:
i) uziemiać miejsca pracy poprzez odłączniki i bezpieczniki,
j) zakładać i przykręcać zaciski fazowe bezpośrednio rękami.

     Uszkodzone lub niesprawne uziemiacze, przedłużacze lub zwieracze należy wycofać z eksploatacji, w szczególności gdy:

a) stwierdzi się uszkodzenie 10% drutów przewodów uziemiacza, zwieracza lub przedłużacza,
b) powierzchnia styku zacisku uziemiacza lub zwieracza, płytki złączowej lub zacisku uziomowego przedłużacza jest uszkodzona,
c) przez uziemiacz, zwieracz lub przedłużacz płynął prąd zwarcia zbliżony do znamionowej wytrzymałości termicznej.

4.4.5. W sieciach i instalacjach do 1 kV dopuszcza się stosowanie uziemiaczy przenośnych lekkich, jeżeli w miejscu wyłączenia zastosowano uziemiacz przenośny lub zdemontowano przęsło linii od strony zasilania.
     Dopuszcza się stosowanie zwieraczy zamiast uziemiaczy pod warunkiem, że przewód neutralny jest trwale uziemiony.
     Przy posługiwaniu się zwieraczem pierwszy zacisk zakładany jest na przewód neutralny.      W każdym przypadku należy zwierać wszystkie fazy urządzenia wraz z przewodem uziemiającym, neutralnym lub oświetlenia ulicznego. Na przyłączach oraz w instalacjach odbiorczych dopuszcza się stosowanie zwieraczy lekkich.

4.4.6. W urządzeniach stacyjnych uziemiacze przenośne należy zakładać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku braku takich miejsc uziemiacze przenośne należy zakładać na gołe, nie izolowane i niemalowane części urządzeń, zapewniając pewny styk.
     W rozdzielniach wyposażonych w uziemniki stałe, jeżeli miejsce pracy po zamknięciu uziemników jest dwustronnie uziemione, w miejscu pracy dopuszcza się zastosowanie uziemiacza przenośnego lekkiego .

4.4.7. Stosowanie uziemiaczy na liniach napowietrznych powyżej 1kV do 110 kV
     W liniach promieniowych dopuszcza się zabezpieczenie miejsca pracy przez zastosowanie uziemiaczy przenośnych lekkich, jeżeli w miejscu wyłączenia uziemiono linie uziemnikiem lub zastosowano uziemiacz przenośny.
     W liniach o możliwości podania napięcia z dwóch lub więcej źródeł, poprzez zamkniecie łączników, dopuszcza się zabezpieczenie miejsca pracy przez zastosowanie uziemiaczy przenośnych lekkich, jeżeli w miejscach wyłączeń uziemiono linie uziemnikami lub zastosowano uziemiacze przenośne.
     Linie napowietrzne 110, 220, 400 kV powinny być uziemiane w miejscach ich wyłączenia uziemnikami stałymi lub uziemiaczami przenośnymi. Miejsce pracy na linii należy uziemić za pomocą uziemiaczy przenośnych lekkich, zakładanych na najbliższych słupach.
     Przy pracach wykonywanych tylko na jednym słupie wsporczym dopuszcza się uziemienie miejsca pracy uziemiaczami przenośnymi lekkimi, zakładanymi na słupie, na którym odbywa się praca.

4.4.8. Zakładanie i wyjmowanie wkładek bezpiecznikowych
     W stacjach wnętrzowych o napięciu powyżej 1 kV do wymiany wkładek bezpiecznikowych należy stosować kleszcze izolacyjne lub chwytak manewrowy. Zaleca się użycie okularów ochronnych.
     W przypadkach, gdy użycie kleszczy izolacyjnych jest utrudnione lub niemożliwe, np. w stacjach słupowych, przed wymianą wkładek bezpiecznikowych należy wyłączyć napięcie i obustronnie uziemić miejsce pracy.
     Wymiany bezpieczników w urządzeniach o napięciu do 1 kV można dokonać bez użycia sprzętu ochronnego pod warunkiem, że ich obudowy zewnętrzne są nieuszkodzone.
     Wymiany wkładek bezpiecznikowych dużej mocy należy dokonywać za pomocą uchwytu bezpiecznikowego. W razie potrzeby zaleca się użycie okularów ochronnych i rękawic elektroizolacyjnych.
     Wymiana wkładek bezpiecznikowych powinna być wykonywana po wyłączeniu napięcia w obwodzie, względnie po sprawdzeniu braku obciążenia obwodu.

4.4.9. Uzgadnianie faz
     Przy uzgadniania kolejności faz przy użyciu uzgadniacza faz należy postępować w sposób następujący:

1) Każdy uzgadniacz faz może być użyty wyłącznie przy napięciu równym napięciu znamionowemu uzgadniacza.
2) Podczas uzgadniania faz należy zachować minimalną odległość linki łączącej od części znajdujących się pod napięciem oraz od ciała człowieka. Odległość ta powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
3) Uzgadnianie faz przy urządzeniach powyżej 1 kV należy wykonywać w rękawicach elektroizolacyjnych.
4) Przed uzgadnianiem faz należy sprawdzić działanie uzgadniacza przez dotkniecie końcówką członu wskaźnikowego do części będącej pod napięciem – wskaźnik powinien sygnalizować obecność napięcia.
5) Przy uzgadnianiu fazy należy w pierwszej kolejności dotknąć drążkiem oporowym jedną z szyn (lub cześć urządzenia), a następnie dotknąć innej szyny (lub innej części urządzenia):

a) sygnalizacja obecności napięcia oznacza istnienie różnicy potencjałów,
b) sygnalizacja braku napięcia oznacza, że potencjały badanych faz są równe.

     Uzgadniacz faz nie powinien pozostawać pod napięciem dłużej niż 15 sekund.

4.4.10. Wygradzanie i osłanianie części urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem
     Urządzenia elektroenergetyczne lub ich części pozostające pod napięciem, znajdujące się w pobliżu miejsca pracy, należy wygrodzić oraz zaopatrzyć w tablice ostrzegawcze, przy zachowaniu odległości podanych w tablicy 1.
     Sprzęt służący do osłaniania części urządzeń pozostających pod napięciem powinien mieć wytrzymałość elektryczną i mechaniczną, odpowiadającą warunkom w miejscu jego użycia.
     Przegrody mechaniczne z materiałów izolacyjnych, służące do zakładania między styki otwartych odłączników w rozdzielniach wnętrzowych do 20 kV, powinny być zakładane za pomocą uchwytów na drążkach izolacyjnych lub kleszczy izolacyjnych. W innych przypadkach urządzenie należy wyłączyć spod napięcia i uziemić na czas zakładania przegrody.

4.4.11. Pomiary przyrządami na drążkach izolacyjnych
     Drążki izolacyjne, na których umieszcza się głowice pomiarowe, powinny być dostosowane do napięcia znamionowego linii. Sposób wykonywania pomiaru powinien być określony w instrukcji szczegółowej zgodnie z ramową instrukcją eksploatacyjną. W czasie wykonywania pomiaru należy stosować rękawice elektroizolacyjne.

▲ do góry