Bibliografia

Urządzenia przeciwwybuchowe
1) Grabarczyk Z.J., Kurczewska A.: Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem, CIOP-PIB, Warszawa 2008.
2) Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium, „Bezpieczeństwo pracy. Teoria Praktyka”, nr 10, 2006.
3) Lebecki K., Zagrożenia pyłowe w górnictwie, GIG, Katowice 2004.
4) DYREKTYWA 1999/92/WE (ATEX USERS) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
5) DYREKTYWA 94/9/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
6) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwościa wystąpienia w miejscu pracy atmosferywy buchowej (Dz. U. poz. 931).
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817).
9) Rozporządzenie Ministra Klimatu  i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).
10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 240, poz. 1753).
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U. z 2021 r. poz. 1210].
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
14) PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem — Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
15) PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem — Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.
16) PN-EN 50394-1:2007 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Grupa I — Systemy iskrobezpieczne — Część 1: Konstrukcja i badania.
17) PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 Atmosfery wybuchowe — Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.
18) PN-EN 60079-0:2013-03 Atmosfery wybuchowe — Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.
19) PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe — Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
20) PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe — Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Atmosfery zawierające pył palny.
21) PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe — Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”.
22) PN-EN 60079-13:2011 Atmosfery wybuchowe — Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem „p”.
23) PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe — Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych.
24) PN-EN 60079-15:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”.
25) PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe — Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.
26) PN-EN 60079-18:2011 Atmosfery wybuchowe — Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”.
27) PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe — Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń.
28) PN-EN 60079-1:2014-12 Atmosfery wybuchowe — Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”.
29) PN-EN 60079-20-1:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par — Metody badań i dane tabelaryczne.
30) PN-EN 60079-25:2011 Atmosfery wybuchowe — Część 25: Systemy iskrobezpieczne.
31) PN-EN 60079-26:2007 Atmosfery wybuchowe — Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga.
32) PN-EN 60079-27:2008 Atmosfery wybuchowe — Część 27: Koncepcja magistrali iskrobezpiecznej (FISCO).
33) PN-EN 60079-28:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne.
34) PN-EN 60079-29-1:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych.
35) PN-EN 60079-29-2:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 29-2: Detektory gazu — Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych i tlenu.
36) PN-EN 60079-29-3:2014-10 Atmosfery wybuchowe — Część 29-3: Detektory gazu – Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego stacjonarnych systemów detekcji gazu.
37) PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 29-4: Detektory gazu — Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych.
38) PN-EN 60079-2:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”.
39) PN-EN 60079-30-1:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe — Wymagania ogólne i badania.
40) PN-EN 60079-30-2:2007 Atmosfery wybuchowe — Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe — Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi.
41) PN-EN 60079-31:2014-10 Atmosfery wybuchowe — Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”.
42) PN-EN 60079-35-1:2011 Atmosfery wybuchowe — Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych
zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) — Wymagania ogólne — Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem.
43) PN-EN 60079-35-2:2012 Atmosfery wybuchowe — Część 35-2: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych.
44) PN-EN 60079-5:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”.
45) PN-EN 60079-6:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”.
46) PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe — Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”.