Bezpieczeństwo elektryczne


Wprowadzenie
     Bezpieczeństwo elektryczne – definiuje się jako – niewystępowanie nieakceptowanego ryzyka przy użytkowaniu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które może wyniknąć z błędu użytkowania, który może prowadzić do narażenia na bezpośrednie fizyczne zagrożenia.
Bezpieczeństwo elektryczne w środowisku pracy odnoszące się do obsługi, konserwacji, montażu, remontów i kontroli stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oznacza przede wszystkim ochronę przed:

a) porażeniem prądem elektrycznym,
b) oddziaływaniem pola elektromagnetycznego,
c) oddziaływaniem elektryczności statycznej,
d) przepięciami pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego oraz
e) pożarami powodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne.

     Należy podkreślić, że „Bezpieczeństwo elektryczne” to również zbiory przepisów i zasad wiedzy technicznej określonych w Polskich Normach, a także badania naukowe w technice bezpieczeństwa elektrycznego, obejmujące poszukiwanie rozwiązań ograniczających wypadki przy pracy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przedstawiające:

1) naukowe podstawy techniki bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i przepięciami, oddziaływania prądu elektrycznego, pola elektromagnetycznego i elektryczności statycznej na organizmy żywe;
2) techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej;
3) kryteria wymiarowania systemów ochrony, modele zagrożeń oraz metody analizy ryzyka porażenia elektrycznego;
4) niezawodność i skuteczność systemów ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz diagnostyka w technice bezpieczeństwa elektrycznego;
5) organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych, w tym pracy pod napięciem;
6) formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa elektrycznego;
7) sposoby realizacji ochrony przed porażeniem we współczesnych instalacjach elektrycznych;
8) bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach i urządzeniach o przeznaczeniu specjalnym lub stosowanych w salach operacyjnych i procedurach medycznych, przy których przerwa zasilania może być przyczyną zagrożenia życia.

     Utworzenie w 2006 r. strony internetowej bezel.com.pl miało na celu przekazanie wymaganego zakresu wiedzy z dziedziny elektrotechniki i bezpieczeństwa elektrycznego, dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także świadczących usługi na rzecz odbiorców energii elektrycznej.
     Działanie w tym kierunku okazało się uzasadnione w związku z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa elektrycznego podczas intensywnej przebudowy i modernizacji istniejącego w kraju potencjału energetycznego i unowocześnienia technologii procesów przemysłowych.
     Osoby pełniące funkcje „Dozoru i Eksploatacji” przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych obowiązane są, zgodnie z wymaganiami przepisów i norm, posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu prac związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i pomiarami, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
     Strona internetowa bezel.com.pl przeznaczona jest również dla osób zainteresowanych dziedziną elektrotechniki w obszarze bezpieczeństwa elektrycznego, a także do tych, którzy organizują i wykonują prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych, uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni technicznych.
     Tematyka artykułów publikowanych na stronie obejmuje zagadnienia dotyczące: funkcjonowania systemu elektroenergetycznego związanego z wytwarzaniem, przetwarzaniem przesyłaniem i odbiorem energii elektrycznej, budowy i użytkowania maszyn, urządzeń i instalacji i elektrycznych, ochrony przed porażeniem elektrycznym, przepięć pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego, zagrożeń pożarowych i przeciwwybuchowych, techniki świetlnej i współczesnych urządzeń oświetlenia elektrycznego, a także kontroli ich stanu technicznego w formie prób i pomiarów.
     Na etapie tworzenia treści poszczególnych artykułów korzystano z literatury i licznych publikacji (wymienionych w Bibliografii) oraz aktualnych norm i przepisów prawa powszechnego. Integralną częścią strony jest obszerny materiał ilustracyjny (tablice, rysunki, charakterystyki).
     Stosowane terminy, symbole graficzne i oznaczenia literowe urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także ich parametry techniczne, są zgodne z wymaganiami przepisów i Polskich Norm.

▲ do góry